من معذرت می خوام....

از تو معذرتـــ می خواهمــ 

من از جانبــ تمامـ کسانی کهـ شعار دادند "مرگــ بر بدحجابــ" 

از تو معذرتــ می خواهمـ

من از جانبــ تمامـ کسانی کهـ شعار دادند " ملتــ ما بیدار استــ ، از بدحجابــ بیزار استــ" 

از تو معذرتــ می خواهمـ

من از جانبــ تمامـ کسانی کهـ فعل تو را از خود تو جدا نکردند ،

معذرتــ می خواهمـ 

من می دانمـ کهـ تو اگر اهمیتــ و فلسفهـ ی حجابــ را بدانی ،

بهـ حجابتــ از من همـ پایبندتر خواهی بود 

من می دانمـ کهـ اگر در فرهنگــ سالمی کهـ حکمـ اکسیژن را دارد ،

نفس کشیده بودی ، ریه های عفافتــ غبــــــــار نمی گرفتــ 

من می دانمـ کهـ اگر عمق نقشهـ ها و اهدافــ دشمن و تلاش

شبانهـ روزی شان را برای تاراج حیا می دانستی ،

مشتی محکمـ بر دهانشان می کوبیدی 

عزیز دلمــ

اسلامـ را با آن چیزی کهـ من و امثال من می گوییمـ و عمل می کنیمـ ،

نشناس 

حسابــ اسلامـ را از جامعهـ ی مسلمین جدا کن

کهـ اگر ما بهـ اسلام درستــ عمل کرده بودیمـ ،

پاکی همهـ جا را فرا می گرفتـــ  

دختر چادری

 

/ 17 نظر / 82 بازدید
نمایش نظرات قبلی
˙·٠♥ ساحل ♥٠·˙

به خاطر بسپار: در تقویم رفاقت روزی به نام “تعطیلی”وجود ندارد هر جا که هستی برایت دنیایی به زیبایی هر انچه زیبایش میدانی ارزومندم.

یک مرد تنها

بـه چـادرت مـیخنـدنـد ... بـه تـاج بنـدگـی ات طـعنـه مـیزنـنـد ... مـبادا دلســـرد شـوی بـانـو ... هیــزم بـرای آتـش غـُربــت زهـرا نبـاش ... کـه ایـن روزهـا فـاطمـه خیلـی غـریـب اسـت ...

سعید

وَقتــــ‗__‗ــــی دِلتَــــ‗__‗ـــنگَم بَُشــــ‗__‗ــــقاب ها را نِِمی شـــ‗__‗ــــکَنَم شیــــ‗__‗ــــشه ها را نِمــــ‗__‗ــــی شکَنَـ_ـم غــــ‗__‗ـــرورَم را نِمـ_ـی شکَــــ‗__‗ــــنَم دِلَــــ‗__‗ـــت را نِمـ_ـی شکَـــ‗__‗ــــنَم دَر این دِلتَنــــ‗__‗ــــگی ها زورَم به تَنــــ‗__‗ــــها چیزی که میـــ‗__‗ــــرِسَد ، این بُغضِ لَعنَتـــ‗__‗ـــی استــــــ ... !!!!!

سعید

هــرشب خــوشبــختیت را آرزو میــکنم... ولی.... فقــــط خــــدا میـــداند حســـادت امـــانم را بــــریده...

سعید

آرزو دارم در زندگی غرق شوی و هیچ راه نجاتی نداشته باشی عرق در خوشبختی خوشحال میشم به وب من هم سر بزنی

سعید

در شگفتم که سلام در هر دیداری آغاز است اما در نماز پایان،شاید پایان نماز آغاز دیدار است(دکتر شریعتی)

سعید

یک کاغذ سفید را هر قدر هم که سفید و تمیز باشد کسی برای ماندگاری قاب نمی گیرد،باید حرفی برای گفتن داشت(دکتر شریعتی)

سعید

اینم یه گل برای اینکه داری میای دست خالی نیای.چون من دست خالی نیومدم تقدیم با احترام[گل][گل][گل][گل]

212

ارزوی موفقیت برای شما

الناز

وبت خیلی خوبه به منم سر بزن