# چادر

این گرما که “شــوخی کوچــکی” بیش نیـــست!

وقتــی می‌پرســند : نمــی‌ پزیــد در ایــن “گــرما”؟! یــک لبخـــند بــزن و بــگو : ســرگرم عشــقبــازی که باشــی و در اشــتیاق خاکــستر شدن، این ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 44 بازدید